ANNMAR :: Usugi finansowo - ksigowe
ANNMAR :: Usugi finansowo - ksigowe
tel.: (0-42) 639-55-51
kom.: 691-051-689
e-mail: biuro@annmar.net

ANNMAR
Usugi finansowo-ksigowe

ul. Niciarniana 50/52
92-320 d
NIP: 727-264-00-59
REGON: 473302588

Bactrim is a synthetic antibacterial buy bactrim
 

Rodzaje �wiadczonych us�ug:

I. Prowadzenie ksi�g handlowych:
 1. uj�cie dowod�w ksi�gowych w ksi�gach rachunkowych
 2. prowadzenie rejestr�w na potrzeby podatku VAT
 3. prowadzenie dodatkowych ewidencji: �rodk�w trwa�ych, wyposa�enia
 4. wykonanie sprawozda�: Bilansu, Rachunku Zysk�w i Strat oraz sprawozda� na potrzeby G��wnego Urz�du Statystycznego
 5. wykonanie i z�o�enie w Urz�dzie Skarbowym odpowiednich deklaracji rozliczeniowych: VAT
II. Prowadzenie ksi�gi przychod�w i rozchod�w:
 1. kwalifikowanie i uj�cie dostarczanych przez Pa�stwa dokument�w ksi�gowych w Podatkowej Ksi�dze Przychod�w i Rozchod�w
 2. rozliczenia w zakresie podatku VAT
 3. dodatkowe ewidencje: �rodk�w trwa�ych, wyposa�enia, tabele amortyzacyjne, ewidencja przebiegu pojazdu
 4. wykonanie i z�o�enie w U.S. deklaracji VAT oraz sporz�dzenie i przekazanie Klientowi podatkowych przelew�w bankowych
III. Prowadzenie ewidencji rycza�towej:
 1. prowadzenie ewidencji przychod�w
 2. sporz�dzanie rocznego Zeznania o wysoko�ci uzyskanego przychodu, wysoko�ci dokonanych odlicze� i nale�nego rycza�tu od przychod�w ewidencjonowanych PIT-28 wraz z�za��cznikami
IV. Rozliczenia kadrowo - p�acowe:
 1. sporz�dzanie list p�ac
 2. prowadzenie kartotek wynagrodze� pracownik�w
 3. sporz�dzanie deklaracji:
  » PIT-4 ( w tym miejscu bym poda�a tytu�y, czego dotycz� te deklaracje)
  » PIT-11
 4. Przygotowanie dokumentacji na potrzeby rozlicze� z ZUS
V. Sporz�dzanie rocznych zezna� podatkowych:
 1. PIT-36 - Zeznanie o wysoko�ci osi�gni�tego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - dla os�b prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz� opodatkowan� na zasadach og�lnych, rozliczaj�cych si� z najmu, dzier�awy lub dzia��w specjalnych produkcji rolnej oraz dla os�b zobowi�zanych dolicza� do swoich dochod�w dochody ma�oletnich dzieci
 2. PIT-36L- Zeznanie o wysoko�ci osi�gni�tego dochodu (poniesionej straty)� w roku podatkowym -� dla os�b prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz� opodatkowan� wg.Art.30c ustawy o podatku dochodowym (podatek liniowy)
 3. PIT-37 - Zeznanie o wysoko�ci osi�gni�tego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym - dla os�b, kt�re uzyska�y przychody wy��cznie ze �r�de� po�o�onych na terytorium RP, od kt�rych p�atnik pobra� zaliczki na podatek
 4. PIT-28 - Zeznanie o wysoko�ci uzyskanego przychodu, wysoko�ci dokonanych odlicze� i nale�nego rycza�tu od przychod�w ewidencjonowanych
 5. PIT-16A - Deklaracja o wysoko�ci sk�adki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zap�aconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczeg�lnych miesi�cach roku podatkowego
VI. Rozliczenia z ZUS:
Rozliczenie z ZUS os�b prowadz�cych dzia�alno�� gospodarcz�, os�b wsp�pracuj�cych oraz pracownik�w:
 1. przesy�anie dokument�w do ZUS drog� elektroniczn�
 2. drukowanie i dostarczanie naszym Klientom przelew�w bankowych umo�liwiaj�cych zap�acenie sk�adek na ubezpieczenie spo�eczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy
VII. Cennik firmy:

» Rycza� od przychod�w ewidencjonowanych:
od 0 - 30 dokument�w - 150,00 z�
od 31 - 100 dokument�w - 300,00 z�
powy�ej 101 dokument�w - cena negocjowana indywidualnie

» Podatkowa Ksi�ga Przychod�w i Rozchod�w + ewidencje VAT:
do 30 dokument�w - 300,00 z�
30-50 dokument�w - 350,00 z�
50-100 dokument�w - 400,00 z�
100-150 dokument�w - 450,00 z�
150-200 dokument�w - 550,00 z�
200-250 dokument�w - 600,00 z�
250-300 dokument�w - 850,00 z�
300-350 dokument�w - 1 100,00 z�
350-400 dokument�w - 1 300,00 z�
powy�ej 400 dokument�w ksi�gowych cena jest ustalana indywidualnie.

» Ksi�gi handlowe:
do 30 dokument�w - 1 000,00 z�
30-50 dokument�w - 1 500,00 z�
50-100 dokument�w - 1 800,00 z�
100-150 dokument�w - 2 000,00 z�
150-200 dokument�w - 2 500,00 z�
200-250 dokument�w - 2 800,00 z�
250-300 dokument�w - 3 000,00 z�
300-350 dokument�w - 3 800,00 z�
350-400 dokument�w - 4 000,00 z�
powy�ej 400 dokument�w ksi�gowych cena jest ustalana indywidualnie.

* Podane ceny s� cenami netto, nie zawieraj� podatku VAT.

 
  Copyright © 2008 Annmar. projektowanie stron ngside.com  
ANNMAR :: Usugi finansowo - ksigowe